Zoeken

Sluit zoeken
Terug naar Programma '22

Embassy of Safety

Ontwapens — © SMELT

De Embassy of Safety heeft de ambitie de samenleving veiliger te maken door het inzetten van ontwerpers. De grote veiligheidsopgaven van deze tijd, zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie, vragen daar om.

We maken vertrouwen en vertrouwen op makers

Dit jaar richt de Embassy zich op het thema ‘Vertrouwen’. Het hebben van vertrouwen is belangrijk voor ons welzijn. Onderling vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor de sociale cohesie in de samenleving. Het zorgt voor betere samenwerking, en het maakt de bereidheid om anderen te helpen groter. Toch zijn er helaas talloze pijnlijke voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat het vertrouwen in de medemens en instituties onder druk staat. De pandemie en de oorlog in Oekraïne maakten pijnlijk duidelijk welke risico’s het online verspreiden van desinformatie met zich meebrengt. Ook het vertrouwen in de politiek zagen we door de moeizame formatie en de toeslagenaffaire dalen.

Creatief makerschap

Voor actuele veiligheidsopgaven – zoals ondermijning, online veiligheid en polarisatie – is vertrouwen de sleutel tot verandering. Ontwerpers spelen daarbij een essentiële rol. Zij agenderen urgente onderwerpen om het bewustzijn voor veiligheidsrisico’s te vergroten, ze doen empathisch onderzoek en staan open voor de subjectieve beleving van mensen. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen is afhankelijk van wie je bent, welke ervaringen en waarden je hebt. Voor een andere omgang met een vraagstuk is wezenlijk anders kijken, denken en handelen door betrokkenen nodig. Ontwerpers doen daar nieuwe voorstellen voor die passen bij een specifieke context en bij wat de betrokkenen belangrijk vinden. Ze ontwerpen handelingsperspectieven die laten zien hoe iedereen zich tot het vraagstuk kan verhouden en testen dit. In de Embassy of Safety geloven we dat verandering in mensen, vanuit eigenaarschap bij een vraagstuk, moet plaatsvinden en voor een systemische verandering kan zorgen. Wij zíjn het systeem.

De Embassy of Safety is een ontdekkingsreis met als startpunt het veiliger willen maken van Nederland. Dit doen we onder andere door het starten van Embassy Labs waar we werken aan thema’s als ondermijning en het tegengaan van ‘jonge aanwas’: hoe beschermen we jongeren tegen serieuze criminaliteit?

De missie van de Embassy is het vinden van nieuw gedrag en nieuwe relaties die hieraan bijdragen. Ons kompas is het vergroten van vertrouwen. De bestemming (en zeker ook het moment van bereiken daarvan) is onbekend. Maar met de juiste koers en een scherp oog, herkennen we kwaliteit en onvoorziene waardecreatie als het zich aandient. We zijn op zoek naar zoveel mogelijk reisgenoten. Sluit je aan?

Over World Design Embassies

World Design Embassies zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. In open coalities werken we met partners en ontwerpers aan de toekomst. WDE is een programma van Dutch Design Foundation.